Vergi cezalarında indirim uygulaması

Vergi cezalarında indirim uygulaması

Mükellef ve vergi sorumluları adına kesilen vergi cezalarına yargı yoluna gitmeden indirim uygulanmasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ hazırlanarak yayınlanmıştır.Vergi cezalarında indirim uygulaması yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlamaya hedeflemektedir. Bu Broşürde; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunmaktadırlar.Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkân sağlamaktadır. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanır.Mükellef, vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet vermesi halinde bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilmekte, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamamaktadır. Bu uygulamadan;• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurularak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 Sayılı Kanun’da belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,• Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının yüzde 75’inin Kanunda belirtilen ödeme süreleri içinde ödenmesi,• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması, şartıyla yararlanılabilmektedir. İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkündür. Başvurunun yasal düzenlemeye uygun bulunması halinde;• Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı,• Uzlaşmanın vaki olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının yüzde 25’i, indirilir.Mükellef veya vergi sorumlusu indirim talebinde bulunduğu ve ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.Dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabildiği gibi, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden; cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dava açılabilmektedir. Uzlaşma talebinde bulunan mükellef indirim uygulamasından yararlanabildiği gibi indirim talebinden vazgeçerek yasal süre içinde uzlaşma talep etmesi de mümkündür.

Diğer Haberler