Vergi ve hukuk alanında duran süreler hakkında yapılan değişiklik

Vergi ve hukuk alanında duran süreler hakkında yapılan değişiklik

Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sonucu hak kayıpların önlenmesi amacıyla 26/3/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince; Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,6/1/1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer ile arabulucuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler, 13/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren durdurulmuştur.Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacağı, salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabileceği ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabileceği hususları Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliğin uygulanması yönünde Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2020/2 seri no.lu uygulama iç genelgesi yayınlamıştır.Yayınlanan uygulama iç genelgesi ile 13/03/2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil), Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30/4/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulduğu belirtilmiştir. Ayrıca 22/03/2020 tarihi itibariyle duran sürelerde 30/04/2020 tarihine kadar durmuş bulunmaktadır.Salgının devam etmesi neticesinde Cumhurbaşkanı’na verilen süre uzatım yetkisi kullanarak 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen durma sürelerinin, 15 Haziran 2020 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir.Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 15 Haziran 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen dava açma gibi bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler tekrar uzatılmıştır.2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; Tüm dava açma süreleri 13.03.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında,Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1. Maddesi uyarınca; ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları ait tahakkuk edecek miktarları için vergi mükelleflerince yapılacak uzlaşma talep süreleri 13.03.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında,Yine vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunun 376. Maddesi gereği cezalarda indirim talebi başvuru süreleri 13.03.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında,6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında işlemler ve süreler 22.03.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında durdurulmuştur.Duran süreler, durmanın sona erdiği tarih olan 15 Haziran 2020 tarihini takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği gün olan 15 Haziran 2020 tarihini takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır.

Diğer Haberler